Velkajärjestelylakia uudistetaan

Oikeusministeriö on asettanut työryhmän uudistamaan velkajärjestelylakia. Velkajärjestelylain uudistaminen sekä nykyisten ongelmien selvittäminen on kirjattu hallitusohjelmaan. Ehdotuksen on tarkoitus valmistua kesäkuussa 2013.

Työryhmän on miettiä muun muassa sitä, miten velallisia saataisiin nykyistä paremmin kannustettua maksuohjelman aikaiseen tulonhankintaan sekä kuinka velalliselle voitaisiin turvata paremmin uusi velaton alku.

Selvityksen alla on myös yrittäjien asema velkajärjestelyissä, sekä kuinka sitä voitaisiin parantaa. Tarkoitus olisi löytää yrittäjyyteen liittyviä ratkaisuja, mutta kuitenkaan puuttumatta maksuohjelman kestoon.

Tarkoituksena on selvittää velallisen omistusasuntoon liittyviä säännöksiä ja niiden toimivuutta. Tarvittaessa näihin säädöksiin tulee työryhmän myös ehdottaa uudistusta.

Työryhmän on tarkoitus selvittää voitaisiinko tämänhetkistä velkajärjestelymenettelyä yksinkertaistaa. Myös lisäsuoritejärjestelmästä aiheutuvia ongelmia olisi syytä pyrkiä vähentämään. Monelle velalliselle tulee usein yllätyksenä, että tulojen kasvaessa heille saattaa tulla lisäsuoritevelvollisuus. Lisäsuoritevelvollisuus tuottaa myös lisätyötä velkaneuvojille sekä käräjäoikeuksille.

Aiempi työryhmämietintö koskien velkajärjestelyjä valmistui maaliskuussa 2011. Uusi työryhmä käy läpi siitä saatuja palautteita ja tekee uuden ehdotuksen sen pohjalta. Edellinen työryhmä ehdotti, että velallisen tulojen muuttuessa myös häneltä perittävä rahamäärä joustaisi velkajärjestelyjen aikana. Edellinen työryhmä myös ehdotti, että maksuohjelmaa valvoisi ulosottoviranomaiset. Näitä ehdotuksia uusi työryhmä ei kirjaa uuteen ehdotukseen, sillä niitä ei pidetä tarkoituksenmukaisina tällä hetkellä.

Vuoden 2011 mietinnössä oli myös ehdotus, että saatavan lopullinen vanhentuminen ulottuisi myös velkoihin joista ei ole saatu tai hankittu tuomiota ja joiden vanhentuminen on määräajoin katkaistu. Tämän ehdotuksen jatkovalmistelut toteutetaan erillään.

Tähän liittyvät artikkelit

Klikkaa Tästä  Eduskunta kannatti uutta pikavippilakia